QGS Hosting

AS Solutions SLLC ("QGS Hosting") предлагат 99,9% гарантиран ъптайм. Това означава, че вашият геймсървър ще работи 99,9% от времето, през всеки календарен месец. AS Solutions SLLC ("QGS Hosting") гарантират 99,9% ъптайм на услугата, позволявайки 60 минути извънпланово прекъсване за услуга на месец, както е дефинирано тук. За всеки допълнителен 60 минутен престой ще получите 10% кредит или възстановяване. Независимо от броя на прекъсванията, всички възстановявания са ограничени до едномесечни такси за хостинг услуги и не включват такси за добавки или други нестандартни повтарящи се такси. Размерът на кредитите се определя от следната таблица въз основа на размера на продължителността на сървъра за месеца, в който са поискани кредити.

99.5 - 100% > 0% кредит
98.8 - 99.4% > 10% кредит = 3 дни
98.5 - 98.7% > 25% кредит = 8 дни
98.3 - 98.4% > 50% кредит = 15 дни
98.0 - 98.2% > 75% кредит = 23 дни
97.9% и надолу > 100% кредит = 1 месец

AS Solutions SLLC ("QGS Hosting") няма да носят отговорност за прекъсвания на услугите, произтичащи от не-хостинг управлявано оборудване, включително, но не само, грешки в интернет NAP, прекъсвания на мрежата, нагоре по веригата или задръствания и повреди на трасета. Освен това, AS Solutions SLLC ("QGS Hosting") няма да носят отговорност за закъснения в регистрацията или прехвърлянето на домейн поради проблеми, свързани с InterNIC, непланирани прекъсвания, конкретни оскърбления и прекъсвания на сървъри, в резултат на неправилни функции на клиентски скриптове или приложения, които са инсталирани от клиента, необичайни скокове на трафика или (distributed) denial of service атаки.

Хибридните услуги, колокационните услуги или други услуги, като специализирани сървъри и виртуални сървъри, не отговарят на изискванията за кредит по тази гаранция за ъптайм.

Възстановяването ще бъде извършено при поискване от клиента и при установяване, че е настъпил прекъсване на услугата, както е дефинирано в тази гаранция. За да отговаряте на условията за възстановяване, искането за възстановяване трябва да бъде отправено до отдел продажби в края на месеца за текущия месец (последния ден на текущия месец) или в рамките на първата седмица на месеца за предходния месец.

Последна промяна: 30/02/2024г.